FOLLOW

TERMS OF USE

1. Algemeen

1.1 LINK2PARTY V.O.F. (“L2P”) bezit en exploiteert diverse websites, waaronder de website www.link2party.com (de “Website” ). LINK2PARTY is geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 24355093 en is gevestigd te Rotterdam aan de Lodewijk Pincoffsweg 233, (3071 AS) Rotterdam.
1.2 L2P is verantwoordelijk voor de registratie, het beheer en de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van de Website. Zie hiervoor het privacy- en cookiebeleid van L2P.
1.3 De Website is een platform waarop een bezoeker artikelen kan lezen en informatie kan vinden geplaatst door of op verzoek van de redactie van de Website en waarop de bezoeker na registratie als gebruiker kan reageren in de vorm van tekst en/of beeldmateriaal (hierna: de “Bijdrage”). De Website is toegankelijk voor iedere bezoeker (hierna: de “Bezoeker”). Bezoekers kunnen zich tevens op de Website registreren als gebruiker (hierna: de “Gebruiker”). De Website biedt Gebruikers aanvullende mogelijkheden, zoals het plaatsen van Bijdragen, het meedingen naar prijzen, opslaan van artikelen in het persoonlijke profiel en het stellen van vragen aan experts.

2. Toepasselijkheid

2.1De Website bestaat uit:
(i) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden, bijdragen en diensten geplaatst door L2P (de “L2P Bijdrage(n)”);
(ii) Bijdragen geplaatst door Gebruikers, zijnde zowel gegevens, bestanden, bijdragen en diensten gecreëerd door de Gebruiker zelf als materiaal dat met of zonder gebruik van diensten van L2P, afkomstig is van andere bronnen of websites (de “Gebruikers Bijdrage(n).
Indien in deze Voorwaarden wordt verwezen naar Bijdragen worden daarmee zowel de Gebruikers Bijdragen als de L2P Bijdragen bedoeld.
2.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:
(i) het bezoek aan de Website en (her)gebruik van de Gebruikers Bijdragen;
(ii) de registratie door de Gebruikers als bedoeld in artikel 7 (de “Registratie”);
(iii) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten, waaronder de Gebruikers Bijdragen (de “Inhoud”);
(iv) alle overige betrekkingen tussen L2P en de Bezoeker.
2.3 Iedere Bezoeker wordt geacht deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd door bezoek aan de Website dan wel door registratie als Gebruiker. L2P adviseert iedere Bezoeker om deze Voorwaarden goed door te lezen voordat de Bezoeker de Website bezoekt. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door L2P zijn aanvaard.

3. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

3.1 L2P behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Gebruikers zullen via een mailing of via een boodschap geplaatst op de Website worden geattendeerd op eventuele materiële wijzigingen van de Voorwaarden. Indien een Gebruiker niet instemt met de wijziging van de Voorwaarden, kan de Gebruiker te allen tijde zijn Registratie (doen) beëindigen.
3.2 L2P is te allen tijde gerechtigd de Website of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. L2P is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden, al dan niet door het verwijzen naar andere websites en zijn niet bedoeld als advies.
4.2 De Website en de Inhoud zijn niet bedoeld voor Gebruikers jonger dan 18 jaar.
4.3 Indien een Bezoeker (een gedeelte van) de Website of de Inhoud gebruikt in strijd met deze bepalingen, doet hij dit op eigen risico. L2P is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.
4.4 L2P is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van L2P.
Plaatsen van, verantwoordelijkheid voor Bijdragen
4.5 De Website biedt Gebruikers de mogelijkheid om Gebruikers Bijdragen op de Website te (doen) plaatsen. Alle Bijdragen op de Website geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende auteur van de Bijdrage.
4.6 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar op de Website geplaatste Gebruiker Bijdrage. In het bijzonder staat de Gebruiker er voor in dat de Gebruiker Bijdrage juist en volledig is en voldoet aan deze Voorwaarden. Tevens staat de Gebruiker ervoor in dat de Gebruikers Bijdrage door de Gebruiker zelf is geschreven, gefotografeerd, gefilmd, en dat eventueel voor plaatsing van de Gebruiker Bijdrage op de Website benodigde toestemmingen van derden (waaronder de auteursrechthebbenden als fotografen) zijn verkregen. Door plaatsing garandeert de Gebruiker dat de Gebruiker Bijdrage voldoet aan deze Voorwaarden en accepteert de Gebruiker de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor die Gebruiker Bijdrage.
4.7 De Gebruiker vrijwaart L2P van alle schade en kosten die L2P lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Website door de Gebruiker en/of het niet (voldoende) naleven van de verplichtingen van de Gebruiker ten opzichte van L2P, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden of nader door L2P gestelde regels of aanwijzingen.
4.8 L2P zal de Inhoud en de berichten die afkomstig zijn van Gebruikers niet monitoren. L2P is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van door Gebruikers geplaatste Gebruikers Bijdragen of door Gebruikers verzonden berichten. Bij een bezoek aan de Website zijn Bezoekers zich ervan bewust dat ze kunnen worden geconfronteerd met Inhoud die aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren is. Indien een Bezoeker meent dat bepaalde Inhoud in strijd is met deze Voorwaarden, kan de Bezoeker L2P hiervan per e-mail op de hoogte stellen via het mailadres info@link2party.com.
Externe websites
4.9 De Website bevat banners en links naar externe websites. L2P is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe websites of van websites waarop een link is opgenomen naar de Website. Het privacy- en cookiebeleid van de Website is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.
4.10 Indien Gebruiker via de Website naar een andere website doorlinkt, doorklikt of wordt doorverwezen en op die website aankopen doet of diensten afneemt, of bestellingen plaatst, is L2P niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien het door de Gebruiker op die website gekochte product of dienst, al dan niet na betaling door Gebruiker, niet wordt geleverd, wordt geleverd met gebreken of anderszins niet voldoet aan de verwachtingen van de Gebruiker. De eigenaar van de website waarop de Gebruiker het product of de dienst heeft besteld en/of gekocht, is verantwoordelijk en aansprakelijk jegens de Gebruiker. L2P is geen partij bij de overeenkomst tussen de Gebruiker en de website waarop het product of de dienst is besteld en/of gekocht.
Communicatiemiddelen
4.11 L2P is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van malware.
4.12 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van L2P jegens Bezoekers en derden die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de Bezoekers van de Website, zullen voor risico van deze Bezoeker(s) zijn.
4.13 L2P draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

5. Gebruiksvoorschriften Website

5.1 L2P adviseert Bezoekers om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:
(i) gevoelige persoonlijke informatie, zoals wachtwoorden, bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere Bezoekers van de Website bekend te maken;
(ii) zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van malware tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.
5.2 Het is een Bezoeker niet toegestaan om:
(i) de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van L2P of andere Bezoekers te verstoren of het gebruik van de Website door Bezoekers te belemmeren of te beperken, waaronder begrepen:
a.het verspreiden van malware, zoals virussen en trojaanse paarden;
b.het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van L2P of andere Bezoekers;
c.het wissen van bestanden op computers of systemen van L2P of andere Bezoekers;
d.het gebruik maken van enigerlei geautomatiseerde systemen zoals robots, spiders of off-line readers;
e.de beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Website of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
(ii) Inhoud te plaatsen die in strijd is met de wet of de maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, storend, lasterlijk, grievend, beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is en of in welke vorm dan ook schade aan minderjarigen kan toebrengen;
(iii) andere Bezoekers lastig te vallen of te intimideren, zulks kan ook aan de orde zijn indien Bezoeker een mogelijk aanstootgevende Bijdrage plaatst op een daarvoor niet bedoelde locatie op de Website;
(iv) de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van materiaal dat expliciet of zinloos geweld bevat, zoals het verwonden, aanvallen of vernederen van iemand of van shockerend materiaal zoals beelden van ongelukken en overleden personen;
(v) met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
(vi) de Website zonder schriftelijke toestemming van L2P te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het verzenden van commerciële boodschappen (spam) of het aanbieden van (interactieve) spelletjes;
(vii) de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van pornografisch of (anderszins) aanstootgevend materiaal;
(viii) de Website te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvoudigen van door auteursrecht, portretrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;
(ix) misleidende beschrijvingen, labels, titels of miniaturen toe te voegen aan het materiaal die ervoor zorgen dat het materiaal vaker zou worden bekeken;
(x) de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van bedrijfsgeheimen of anderszins geheime of vertrouwelijke informatie die niet door de Gebruiker is gemaakt of waarvan de Gebruiker geen gebruik mag maken;
(xi) onvolledige, incorrecte of verouderde informatie te verstrekken bij Registratie, zich voor te doen als iemand anders bij Registratie dan wel zich te registreren middels diverse e-mailadressen;
(xii) de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.
5.3 Een Bezoeker zal geen persoonlijke gegevens van Gebruikers verzamelen, opslaan of overdragen.
5.4 Indien een Bezoeker meent dat het handelen van een Gebruiker of een bepaalde Bijdrage in strijd is met deze Voorwaarden, kan de Bezoeker L2P hiervan per e-mail op de hoogte stellen via info@link2party.com.
5.5 Als er naar het oordeel van L2P indicaties zijn dat een Gebruiker in strijd handelt met dit artikel 5 of andere bepalingen van deze Voorwaarden of een Bijdrage in strijd is met dit artikel 5 of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft L2P het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Gebruiker of de bewuste Bijdrage.
5.6 Als een Bezoeker naar het oordeel van L2P in strijd handelt met dit artikel 5, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, of een Bijdrage in strijd is met dit artikel 5 of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft L2P het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die L2P kan nemen omvatten:
(i) het aanpassen, inkorten of verwijderen van de op de Website geplaatste Bijdrage(n);
(ii) het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Bezoeker tot de Website;
(iii) het beëindigen van een Registratie; en
(iv) het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van de Voorwaarden.
5.7 L2P is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien L2P gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.
5.8 Bezoekers vrijwaren L2P ter zake alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (i) hun gebruik van de Website, (ii) het handelen in strijd met en/of nalaten van de Gebruiker van het naleven van hun verplichtingen voortvloeiende uit deze Voorwaarden, nader door L2P gestelde regels en/of aanwijzingen.

6. Eigendomsrechten Website en Inhoud

Eigendomsrechten Website
6.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op het format, het concept, de look&feel, en de naam van de Website bij L2P.
Eigendomsrechten Inhoud
6.2 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud bij diegene die de desbetreffende Bijdrage heeft geplaatst.
6.3 De (intellectuele) eigendomsrechten op de merken die op de Website staan blijven te allen tijde berusten bij de rechthebbenden.
6.4 L2P is gerechtigd reclames te tonen, voor, na of gelijktijdig met de vertoning van Inhoud op de Website.
Gebruiksrechten Inhoud
6.5 Gebruikers respectievelijk L2P geven door het plaatsen van hun Gebruikers Bijdrage op de Website toestemming aan Bezoekers om die Gebruikers Bijdrage te raadplegen, daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan, en deze te (her)gebruiken. Gebruik van de Inhoud van de Website voor commerciële of zakelijke doeleinden door Bezoekers is niet toegestaan.
6.6 (Her)gebruik van Gebruikers Bijdragen door Bezoekers, niet zijnde de Gebruiker die de Gebruikers Bijdrage op de Website heeft geplaatst, is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:
(i) naamsvermelding van de Gebruiker respectievelijk L2P die de Gebruikers Bijdrage heeft geplaatst indien vereist ingevolge de Auteurswet;
(ii) de Gebruikers Bijdrage wordt niet voor commerciële doeleinden (her)gebruikt;
(iii) de Gebruikers Bijdrage mag worden bewerkt in afgeleide producten en diensten; en
(iv) elke nieuwe Bijdrage, al dan niet een nieuw werk of nieuwe creatie, dan wel een afgeleid product, wordt onder dezelfde voorwaarden als deze Voorwaarden gedeeld met Bezoekers.
6.7 Gebruikers geven L2P een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het commercieel gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van de Gebruikers Bijdragen in verband met de verlening van de diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de Website en aanverwante activiteiten van L2P, waaronder publicatie in print en het promoten en verder verspreiden van de Website (en daarvan afgeleide werken waaronder in print), in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook.
Overig
6.8 Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, zoals het opslaan of reproduceren van (een groot deel van) de Website of de Inhoud op een andere website of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere website, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van L2P.
6.9 L2P spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en L2P verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden via info@link2party.com, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreukmakende Inhoud. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:
(i) een beschrijving van de Inhoud met in ieder geval de volledige URL;
(ii) een omschrijving van de rechten die u bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
(iii) uw contactgegevens (naam, adres, email adres en telefoonnummer) zodat L2P met u in contact kan treden.

7. Registratie

7.1 Bezoekers kunnen zich kosteloos registreren door op de Website een elektronisch registratieformulier (het “Registratieformulier”) in te vullen en via de Website te versturen naar L2P. Bezoekers dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Als onderdeel van de Registratie dienen Bezoekers akkoord te gaan met deze Voorwaarden en met het feit dat L2P de persoonsgegevens opslaat en gebruikt voor het naleven van haar verplichtingen jegens iedere Gebruiker. L2P neemt daarbij altijd het privacy en cookiebeleid in acht.
7.2 Bezoekersonder de 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger om zich te kunnen registreren. L2P aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.
7.3 L2P behoudt zich het recht voor om een Registratie te weigeren. L2P zal de Bezoeker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een weigering van zijn Registratie.
7.4 Indien L2P een Registratie goedkeurt, stuurt L2P de Bezoeker een activatiebericht naar het door de Bezoeker op het Registratieformulier opgegeven e-mailadres. De Bezoeker is vanaf het moment dat hij zijn Registratie activeert zoals aangegeven in het activatiebericht een Gebruiker. Voor zover in deze Voorwaarden wordt verwezen naar een Bezoeker, geldt een dergelijke bepaling onverkort voor een geregistreerde Bezoeker.

8. Gebruikersaccount

8.1 L2P kent Gebruikers een gebruikersaccount toe (het “Gebruikersaccount”). Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
8.2 L2P koppelt het Gebruikersaccount aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De Gebruiker dient zelf een wachtwoord te kiezen.
8.3 De Gebruiker dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan L2P te melden. Tot 24 uur na melding is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de Website en de Inhoud.
8.4 L2P slaat de door een Gebruiker op het Registratieformulier ingevoerde registratiegegevens op in de aan het Gebruikersaccount gekoppelde ‘personalia’. Geregistreerde Gebruikers dienen de in de ‘personalia’ als verplicht gemarkeerde informatie aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel is.

9. Profiel

9.1 Iedere Gebruiker kan gekoppeld aan de Gebruikersaccount een persoonlijk profiel aanmaken, waarin delen van de Inhoud,  Bijdragen en interesses kunnen worden opgenomen. Iedere Bezoeker kan zijn eigen aangemaakte profiel raadplegen. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op de diverse delen van de Inhoud, Bijdragen en interesses die zijn opgenomen in een profiel.

10. Privacy en cookie beleid

10.1 L2P is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Website. Het privacy- en cookiebeleid van L2P is van toepassing op, en maakt integraal onderdeel uit van deze Voorwaarden.
10.2 L2P respecteert de privacy van de Bezoekers.

11. Slotbepalingen

11.1 Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Bezoekers aan het overblijvende gedeelte gebonden. L2P zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
11.2 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.