FOLLOW

PRIVACY POLICY

LINK2PARTY respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. LINK2PARTY zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Disclaimer:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen informatie besteden, kan LINK2PARTY, niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de informatie die op LINK2PARTY wordt gepubliceerd. De informatie op LINK2PARTY wordt dagelijks aangevuld en/of aangepast en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

LINK2PARTY staat er niet voor in dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

LINK2PARTY garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst vermeld op de website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

LINK2PARTY raadt de gebruiker van deze website aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

LINK2PARTY sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of acties en websites waarbij LINK2PARTY is betrokken, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website en/of deze acties en websites te kunnen raadplegen.

LINK2PARTY is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de website is verkregen.

LINK2PARTY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, inbreuk op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

LINK2PARTY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website.

LINK2PARTY behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van LINK2PARTY.

LINK2PARTY maakt binnen de website regelmatig gebruik van links naar andere websites.

LINK2PARTY is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en/of de wijze waarop deze sites omgaan met persoonsgegevens of andere identificeerbare informatie van de gebruiker.

LINK2PARTY raadt aan, indien aanwezig, het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden van de site die wordt bezocht aandachtig te lezen.